Főoldal > Közérdekű adatok

Közérdekű információk

Nyomtatás

Közérdekű adatigénylés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az ÁVNY Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az ÁVNY Kft. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról az ÁVNY Kft. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja (Infotrv. 29. §).

Az ÁVNY Kft. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Programiroda gondoskodik.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Írásban: az ÁVNY Kft. Programirodának címezve a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. címre.

2. Elektronikusan: az


 címen

3. Faxon: az (1) 237-43-77 faxszámon.

 

Ügyvezető elérhetősége:

Telefonon:(06 1) 237-4400 / 1175

Elektronikusan: gyene.peter@avny.hu

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az ÁVNY Kft-re vonatkozó közérdekű adatok az ÁVNY Kft. honlapján (www.avny.hu) közvetlenül elérhetőek.

 

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Közérdekű adatigénylési vagy egyéb ügyfélkapcsolati ügyekben illetékes:

Jakab Judit, irodavezető telefonszám: 06 (1) 237-4400/2049 telefax 06 (1) 237-e-mail cím: 


ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Tel.: 237-4400, Fax: 237-4100